Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu przedmiotowe » Oficjalne dokumenty » Statut Ośrodka

Statut Ośrodka


ROZDZIAŁ I
Nazwa i siedziba § 1
1. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, zwanym dalej Ośrodkiem, nosi nazwę „Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Karczmiskach”.
1a. Na tablicach urzędowych pomija się określenie „specjalny” i umieszcza nazwę „Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Karczmiskach”.
2. uchylony
3. Ośrodek ma siedzibę w miejscowości Karczmiska ul. Szkolna 11, gmina Karczmiska, powiat opolski, województwo lubelskie.
4. uchylony
ROZDZIAŁ II
Przepisy ogólne
§ 2
1. W skład Ośrodka wchodzą:
1) Szkoła Podstawowa Specjalna
2) Gimnazjum Specjalne
3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
4) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
Strona 2 z 31
1a. Ośrodek działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz niniejszego statutu. 1b. Organem prowadzącym Ośrodek jest Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim. 1c. Ośrodek jest publiczną placówką oświatową przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem. 1d. Ośrodek przeznaczony jest dla osób o których mowa w ust. 1c które wymagają stosowania specjalnych oddziaływań wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności, oraz które z powodu tych niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. 1e. Ośrodek organizuje zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze prowadzone indywidualnie lub w zespołach dla dzieci i młodzieży z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej.
2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna kształci w zawodach:
1) Mechanik pojazdów samochodowych
2) Kucharz małej gastronomii
3) Cukiernik
4) Piekarz
5) Stolarz
3. W Ośrodku ponadto funkcjonują szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1, Technikum, Technikum Uzupełniające, które posiadają odrębne statuty.
3 a. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy posiada odrębny statut.
4. Cykl kształcenia trwa:
1) w Szkole Podstawowej Specjalnej – 6 lat
2) w Gimnazjum Specjalnym – 3 lata
3) w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej - 2 lub 3 lata
4) w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 3 lata
4a. Uczniami szkół wchodzących w skład Ośrodka są wychowankowie Ośrodka oraz dzieci i młodzież dojeżdżająca, nie przebywająca w Ośrodku.
5. Termin rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.
6. Dyrektor Ośrodka, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Regulację tę określają odrębne przepisy.
7. Budynki i teren Ośrodka zostały objęte nadzorem monitoringu wizyjnego CCTV w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.
Strona 3 z 31
ROZDZIAŁ III
Cele i zadania Ośrodka § 3 Celem Ośrodka jest kształtowanie u wychowanków umiejętności umożliwiających samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie, a w szczególności:
1) osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju wychowanków w dostępnym im zakresie,
2) przygotowanie wychowanków do wykonywania zawodu,
3) rozwijanie i utrwalanie sprawności umożliwiających wychowankom integrację ze środowiskiem.
§ 4 Wytyczone cele Ośrodek realizuje przez:
1) obowiązkowe zajęcia lekcyjne,
2) zajęcia rewalidacyjne,
3) zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych lub zakładach pracy,
4) zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze,
5) zajęcia pozalekcyjne, w tym zajęcia sportowe, turystyczne, rekreacyjne i kulturalno-oświatowe,
6) uchylony
7) udział wychowanków w życiu kulturalnym środowiska,
8) zapewnienie stałej opieki pedagogiczno - psychologicznej i socjalno - bytowej,
9) analizę warunków bytowych i środowiska wychowawczego wychowanków oraz udzielanie pomocy i wskazówek rodzicom wychowanków w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
10) uchylony
11) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań wychowanków,
12) uchylony
13) poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne,
14) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wychowanków.
§ 5
1. Ośrodek zapewnia wychowankom przebywającym na jego terenie oraz uczestniczącym w wycieczkach, obozach itp. całodobową opiekę wychowawczą.
2. Opiekę w porze nocnej sprawuje wychowawca.
3. Ośrodek umożliwia wychowankom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
4. Ośrodek prowadzi działalność przez cały rok szkolny jako placówka feryjna w której są przewidziane ferie szkolne.
Strona 4 z 31
5. Ośrodek może realizować zadania z zakresu dowozu uczniów szkół wchodzących w skład Ośrodka, na koszt gminy stosownej do miejsca zamieszkania ucznia.
Rozdział IV Organy Ośrodka § 6
1. Organami Ośrodka są:
1) Dyrektor Ośrodka,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski
2. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy wychowawcy grup oraz nauczyciele uczący w szkołach wchodzących w skład Ośrodka.
3. W Ośrodku nie działa Rada Ośrodka.
4. Radę Rodziców tworzą rodzice wszystkich uczniów szkół wchodzących w skład Ośrodka w tym wychowanków Ośrodka.
5. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkół wchodzących w skład Ośrodka w tym wychowankowie Ośrodka.
6. W Ośrodku może być powołany Samorząd Wychowanków w celu usprawnienia funkcjonowania grup wychowawczych.
7. W przypadku powołania, Samorząd Wychowanków działa według odrębnego regulaminu.
§ 7
1. Każdy z organów placówki ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty, oraz niniejszym statutem.
2. Dla sprawnego funkcjonowania placówki, organy Ośrodka na bieżąco informują się o podejmowanych działaniach w zakresie określonym przepisami oświatowymi i niniejszym statutem.
2a. Wymiana informacji pomiędzy organami Ośrodka odbywa się poprzez:
1) cotygodniowe narady Dyrektora z kadrą kierowniczą Ośrodka,
2) zebrania Rady Pedagogicznej,
3) spotkania z rodzicami,
4) apele szkolne,
5) wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeniowych,
6) korespondencję wewnętrzną,
Strona 5 z 31
7) umieszczanie informacji na stronie internetowej.
3. Zasady współdziałania organów Ośrodka określone są następująco:
1) Dyrektor - Rada Pedagogiczna:
a) Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej,
b) Dyrektor realizuje uchwały Rady Pedagogicznej,
c) Dyrektor wstrzymuje realizację uchwał, które są niezgodne z przepisami prawa oświatowego, o czym powiadamia organ prowadzący i organ nadzorujący,
d) Dyrektor dba o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godność nauczyciela,
e) Rada Pedagogiczna realizuje zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego i zarządzeń Dyrektora Ośrodka,
f) Rada Pedagogiczna może zwrócić się do Dyrektora o pomoc w rozwiązywaniu konfliktu na linii – nauczyciel - nauczyciel, nauczyciel - rodzic, nauczyciel - uczeń,
g) Rada Pedagogiczna i Dyrektor dbają o jakość pracy Szkoły.
2) Dyrektor – Rada Rodziców
a) Dyrektor uczestniczy w zebraniach Rady Rodziców na zaproszenie bądź na swój wniosek,
b) Dyrektor może wystąpić do Rady Rodziców o pomoc uczniom, nagradzanie uczniów, wzbogacenie pomocy dydaktycznych,
c) Rada Rodziców zgłasza Dyrektorowi trudności w komunikacji na linii nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic,
d) Rada Rodziców i Dyrektor mogą być inicjatorami organizacji spotkań i warsztatów mających na celu wszechstronną specjalistyczną pomoc uczniom,
e) Dyrektor zaprasza i angażuje rodziców w życie szkoły.
3) Dyrektor - Samorząd Uczniowski
a) Dyrektor uczestniczy na zaproszenie bądź na swój wniosek w zebraniach Samorządu,
b) Dyrektor przyjmuje i rozpatruje wnioski i postulaty Samorządu,
c) Samorząd na wniosek Dyrektora może wydać opinię o pracy nauczyciela
d) Samorząd opiniuje wnioski dotyczące skreślenia ucznia z listy uczniów.
e) Samorząd Uczniowski może odwołać się do Dyrektora w sprawie rozwiązywania konfliktów na linii uczeń – nauczyciel.
4) Rada Pedagogiczna – Rada Rodziców
a) Rada Rodziców wspiera działalność Statutową Szkoły,
b) Rada Pedagogiczna może zwrócić się do Rady Rodziców z prośbą o:
- pomoc w zorganizowaniu imprez kulturalnych i turystycznych oraz o pomoc w opiece
- dofinansowanie imprez kulturalnych, turystycznych, dofinansowanie wyżywienia wychowanka w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
c) Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców wspólnie dbają o właściwą atmosferę pracy i nauki oraz zwiększenie możliwości rozwoju wychowanków,
5) Rada Pedagogiczna – Samorząd Uczniowski
a) Rada Pedagogiczna i Samorząd wspólnie dbają o właściwą atmosferę i efektywność pracy,
b) Samorząd może wystąpić do Rady Pedagogicznej z wnioskami w sprawach związanych z pracą Ośrodka,
c) Samorząd może wystąpić do Rady Pedagogicznej z wnioskiem o zorganizowanie imprezy kulturalnej, sportowej, rozrywkowej.
6) Rada Rodziców – Samorząd Uczniowski
a) Samorząd może wystąpić do Rady Rodziców z wnioskiem o:
Strona 6 z 31
- pomoc uczniom/wychowankom w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
- wzbogacenie zasobów materialnych Ośrodka (pomoce dydaktyczne),
- nagradzanie uczniów/wychowanków
- pomoc w zorganizowaniu imprez i uroczystości
b) Samorząd może prosić Radę Rodziców o pomoc w rozstrzygnięciu konfliktu na linii nauczyciel/wychowawca – uczeń/wychowanek, nauczyciel/wychowawca – klasa/grupa wychowawcza.
§ 8
1. W Ośrodku działa Rzecznik Praw Ucznia, którego rolą jest przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia oraz zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców i nauczycieli. Rzecznik ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszone zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
2. Rzecznik Praw Ucznia wybierany jest przez Samorząd Uczniowski w głosowaniu tajnym. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa trzy lata.
3. Do obowiązków Rzecznika należy:
1) znajomość Konwencji Praw Dziecka oraz wewnętrznych przepisów szkolnych,
2) informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
3) interwencja w razie naruszania praw ucznia i pomoc w rozwiązywaniu spraw spornych,
4) uchylony
5) informowanie stron o podjętych działaniach,
6) rozpatrywanie indywidualnych skarg,
7) uchylony
4. Rzecznik Praw Ucznia podejmuje działania na wniosek stron konfliktu, tzn. uczniów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły według następującego trybu postępowania:
1) zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
2) podjęcie mediacji ze stronami,
3) w przypadku kłopotów z rozstrzygnięciem sporu uczeń - nauczyciel – zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
4) wystąpienie do Dyrektora Ośrodka o podjęcie decyzji w kwestiach spornych.
§ 9 Kwalifikacje kandydata na Dyrektora Ośrodka, sposób powołania i odwołania Dyrektora określają odrębne przepisy. § 10 Obowiązki i uprawnienia Dyrektora Ośrodka Dyrektor Ośrodka:
1) Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą Ośrodka,
2) Sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,
3) Przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
Strona 7 z 31
4) Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym; niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
5) Powierza stanowiska wicedyrektorów kierownika warsztatów oraz odwołuje z nich po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz organu prowadzącego,
6) Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami zgodnie z odrębnymi przepisami,
7) Przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom Ośrodka,
8) Dysponuje środkami finansowymi,
9) Opracowuje arkusz organizacyjny,
10) Dba o powierzone mienie,
11) Wydaje polecenia służbowe,
12) Realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy „Karta Nauczyciela”,
13) Reprezentuje Ośrodek na zewnątrz,
14) Współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim,
15) Rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami Ośrodka,
16) Przestrzega postanowień statutu między innymi w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec wychowanków/uczniów,
17) Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,
18) Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 11
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Ośrodka w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. uchylony
3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.
4. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności ½ członków Rady, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
5. Rada Pedagogiczna jako organ Ośrodka:
1) Zatwierdza plany pracy Ośrodka,
2) Opiniuje organizację pracy placówki, tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych,
3) Opiniuje projekt planu finansowego Ośrodka,
4) Opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
5) Opiniuje propozycje Dyrektora Ośrodka w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
6) Podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,
7) Podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
8) Podejmuje uchwały o skreśleniu z listy uczniów,
9) Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
10) Występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora lub wicedyrektora,
11) Deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Ośrodka.
Strona 8 z 31
§ 12
1. W Ośrodku działa Rada Rodziców.
2. Rada Rodziców:
1) Występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Ośrodka z wnioskami i opiniami dotyczącymi funkcjonowania Ośrodka
2) Udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,
3) Działa na rzecz stałej poprawy bazy dydaktycznej,
4) Pozyskuje środki finansowe i dary rzeczowe w celu wsparcia działalności Ośrodka,
5) Współdecyduje o formach pomocy uczniom,
6) Uchwala, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Program Wychowawczy oraz Program Profilaktyki Ośrodka
7) Deleguje przedstawiciela do składu komisji konkursowej na dyrektora Ośrodka.
3. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej Regulamin,
4. Regulamin opracowuje Rada Rodziców.
§ 13
1. W Ośrodku działa Samorząd Uczniowski.
2. Uchylony
3. Samorząd Uczniowski:
1) uchylony
2) Reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
a) oceniania, klasyfikowania i promowania,
b) form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności,
c) życia kulturalnego i wypoczynku wychowanków.
3) Przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Ośrodka wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do organizacji życia szkolnego,
c) prawo do wydawania i redagowania gazety szkolnej,
d) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi placówki,
e) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
4) Opracowuje Regulamin swojej działalności.
§ 14 W Ośrodku mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem jest praca wychowawcza lub rozszerzająca formy i zakres oddziaływań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Strona 9 z 31
§ 15
1. W zakresie rozwiązywania konfliktów Dyrektor Ośrodka:
1) Rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej,
2) Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
3) Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem,
4) Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie Ośrodka,
5) W swojej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu,
6) Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy Ośrodka i nie służy rozwojowi jego wychowanków.
2. W sprawach spornych dotyczących uczniów:
1) Uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasowego,
2) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem Samorządu Uczniowskiego przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem Samorządu rozstrzyga sporne kwestie,
3) Jeśli uczeń nie jest usatysfakcjonowany rozstrzygnięciem sprawy, zgłasza sprawę Rzecznikowi Praw Ucznia,
4) Sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do Dyrektora Ośrodka, którego decyzje są ostateczne.
3. W przypadku konfliktu pomiędzy Dyrektorem Ośrodka a nauczycielem:
1) Problem rozwiązują strony przy współudziale, za obopólną zgodą, przedstawicieli Rady Pedagogicznej lub związków zawodowych,
2) W sytuacji nie uzgodnienia stanowisk konflikt rozwiązuje organ prowadzący.
4. W przypadku konfliktu Dyrektor Ośrodka – Rada Pedagogiczna:
1) Problem rozwiązują strony przy współudziale, za obopólną zgodą, przedstawiciela związków zawodowych,
2) Dopuszcza się możliwość pomocy mediatora, wybranego na okoliczność sporu,
3) W przypadku nie uzgodnienia stanowisk dyrektor powiadamia organ prowadzący z prośbą o zajęcie stanowiska.
§ 16
1. W Ośrodku tworzy się stanowiska:
1) wicedyrektora Ośrodka do spraw dydaktycznych,
2) wicedyrektora Ośrodka do spraw opiekuńczo – wychowawczych,
3) kierownika warsztatów szkolnych.
2. Zasady powołania i odwołania oraz obowiązki i uprawnienia pracowników zajmujących stanowiska wymienione w ust. 1 określają odrębne przepisy.
Strona 10 z 31
Rozdział V
Organizacja Ośrodka
Zasady rekrutacji. § 17 Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Ośrodka opracowany przez dyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący. § 17a
1. Do Szkoły Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Nr 2, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 przyjmowani są kandydaci na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) na podstawie skierowania Starosty Opolskiego.
2. Wraz z podaniem o przyjęcie do szkoły należy złożyć następujące dokumenty:
1) Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej kwalifikujące do odpowiedniego typu szkoły specjalnej
2) Trzy fotografie
3) Kartę zdrowia
4) Podanie o przyjęcie do Ośrodka (internatu)
5) Skrócony odpis aktu urodzenia
6) Odpowiednio świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub ostatnie świadectwo promocyjne
7) Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej szkoły podstawowej- kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Gimnazjum
8) Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego- kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Zasadniczej Szkoły Zawodowej
9) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie - kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Zasadniczej Szkoły Zawodowej
10) Pracowniczą książeczkę zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych w zawodach: kucharz małej gastronomii, piekarz, cukiernik - kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Zasadniczej Szkoły Zawodowej
§ 18
1. W Ośrodku realizowane są programy nauczania, wychowania i rewalidacji
1) dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej
2) dla uczniów Gimnazjum Specjalnego
3) dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej
4) dla uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
2. Programy o których mowa w ust. 1 są opracowane i dopuszczone do użytku zgodnie z odrębnymi przepisami.
Strona 11 z 31
§ 19
1. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w Ośrodku jest grupa wychowawcza.
1a. Jednostkami organizacyjnymi szkół wchodzących w skład Ośrodka są oddziały. 1b. W oddziale mogą być uczniowie z różnych klas – są to klasy łączone
2. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej odpowiada liczbie uczniów w oddziale odpowiedniego rodzaju szkoły specjalnej, określonej w przepisach w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
2a. Grupy wychowawcze tworzą wychowankowie o takim samym stopniu niepełnosprawności. Dopuszcza się ze względów organizacyjnych, wychowawczych lub w innych uzasadnionych przypadkach umieszczenie w jednej grupie wychowanków o różnym stopniu niepełnosprawności.
3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów w oddziale i grupie wychowawczej może być niższa od liczby określonej w przepisach o których mowa w ust.2
§ 20
1. Do Ośrodka mogą być przyjmowani wychowankowie z innym rodzajem niepełnosprawności niż określone w § 2, ust. 1c.
2. W zasadniczej szkole zawodowej dopuszcza się tworzenie klas wielozawodowych lub oddziałów dwuzawodowych w których kształcenie ogólne odbywa się w ramach oddziału natomiast kształcenie zawodowe z podziałem na grupy (zawody).
2a. W zasadniczej szkole zawodowej na zajęciach praktycznych obowiązuje podział na grupy. Liczebność grupy na zajęciach praktycznych nie może przekraczać 8 uczniów i jest zależna od poziomu funkcjonowania uczniów, określonego na podstawie informacji zawartych w orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz oceny psychologa i pedagoga Ośrodka.
3. Do zasadniczej szkoły zawodowej mogą być przyjmowani uczniowie nie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
§ 21 1. Kształcenie w szkołach wchodzących w skład Ośrodka może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy:
1) 18 rok życia - w przypadku szkoły podstawowej
2) 21 rok życia - w przypadku gimnazjum
3) 23 rok życia - w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej.
Strona 12 z 31
2. Zajęcia rewalidacyjno wychowawcze o których mowa w § 2 ust. 1e, są prowadzone dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat. § 22 1. W Ośrodku działają zespoły do spraw planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, powołane przez Dyrektora Ośrodka, które realizują również zadania klasowych zespołów nauczycielskich.
2. Zadania zespołów o których mowa w § 22, ust.1, określają odrębne przepisy.
3. Dla uczniów każdego oddziału klasowego tworzy się jeden zespół o którym mowa w § 22, ust.1, w skład którego wchodzą:
1) wychowawca klasy - koordynuje pracę zespołu
2) nauczyciele uczący w danym oddziale
3) wychowawcy grup wychowawczych uczniów danego oddziału
4) psycholog
5) pedagog
4. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
5. O terminie spotkania zespołu, rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w imieniu Dyrektora Ośrodka powiadamia wychowawca klasy.
§ 23 Podstawową formą pracy Ośrodka są zajęcia: 1) Dydaktyczno - wychowawcze, prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym w szkołach. 2) Praktyczne prowadzone w warsztatach szkolnych lub zakładach pracy. 3) Rewalidacyjno – wychowawcze. 4) Rewalidacyjne 5) Nauczania indywidualnego prowadzone w szkole lub miejscu zamieszkania ucznia.
6) Opiekuńczo-wychowawcze w Ośrodku.
7) Przysposabiające do pracy.
8) Pozalekcyjne w tym między innymi sportowe, turystyczne, rekreacyjne, artystyczne.
§ 24 uchylony § 25
1. Oddziały przysposabiające do pracy mogą być tworzone dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie.
2. Oddział organizuje Dyrektor Ośrodka za zgodą organu prowadzącego w oparciu o odrębne przepisy.
Strona 13 z 31
3. Dyrektor Ośrodka przyjmuje ucznia do oddziału, o którym mowa w ust. 1 za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, uwzględniając opinie lekarską oraz opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej.
4. W oddziałach przysposabiających do pracy nauczanie przedmiotów ogólnokształcących odbywa się na podstawie programów nauczania dopuszczonych do użytku w odpowiednich klasach gimnazjum dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.
5. Program przysposobienia do pracy w oddziałach o których mowa w ust. 1 opracowuje nauczyciel, uwzględniając treści nauczania zawarte w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie.
6. Organizując przysposobienie do pracy uwzględnia się przepisy dotyczące wykazu prac wzbronionych młodocianym.
§ 26 W Zasadniczej Szkole Zawodowej, w celu realizowania zajęć praktycznych są utworzone warsztaty szkolne. Szczegółowe zasady ich działania określa regulamin warsztatów szkolnych. § 27 Ośrodek może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie). § 28
1. Ośrodek zapewnia wychowankom całodobową opiekę.
2. Pobyt wychowanka w Ośrodku jest bezpłatny.
3. Odpłatność za posiłki w stołówce Ośrodka równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie ustala się według obowiązujących w tym zakresie przepisów.
4. Rodzice lub prawni opiekunowie wychowanków są zobowiązani do wyposażenia ich w przedmioty osobistego użytku, w tym między innymi: bieliznę, odzież, obuwie, środki higieny osobistej.
§ 29
1. Biblioteka Ośrodka jest pracownią, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
2. Do zadań bibliotekarza należy:
1) uchylony
2) prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,
Strona 14 z 31
3) określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach,
4) organizowanie konkursów czytelniczych,
5) przedstawienie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas,
6) współpraca z nauczycielami Ośrodka,
7) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego,
8) zakup i oprawa książek.
§ 30 Dla realizacji celów statutowych Ośrodek posiada pomieszczenia zgodnie z art. 67 ust.1 Ustawy o Systemie Oświaty, a ponadto:
1) gabinet pedagogiczno – psychologiczny,
2) archiwum,
3) szatnię,
4) salę gimnastyczną wraz z zapleczem,
5) boiska sportowe,
6) salę rehabilitacyjną (siłownię),
7) pomieszczenia biblioteczne i świetlicowe,
8) kuchnię i jadalnię,
9) pracownie multimedialne,
10) sekretariat,
11) gabinety dla dyrektora i wicedyrektorów.
Rozdział VI
Warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania § 31
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.
2. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący – 6
2) stopień bardzo dobry – 5
3) stopień dobry – 4
4) stopień dostateczny – 3
5) stopień dopuszczający – 2
6) stopień niedostateczny –1
3. Kryteria poszczególnych ocen są następujące:
1) STOPIEŃ CELUJĄCY(6) oznacza, że osiągnięcia ucznia wykraczają poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskaniu.
Strona 15 z 31
2) STOPIEŃ BARDZO DOBRY (5) oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania.
3) STOPIEŃ DOBRY (4) oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia.
4) STOPIEŃ DOSTATECZNY (3) oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co może oznaczać problemy przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w ramach danego przedmiotu (dziedziny edukacji).
5) STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY (2) oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie realizowanym przez nauczyciela jest niewielkie, że utrudnia dalsze kształcenie w danym przedmiocie (dziedzinie edukacji) i przedmiotach pokrewnych.
6) STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY (1) oznacza, że uczeń nie spełnia oczekiwań określonych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację opanowywania kolejnych treści danego przedmiotu (dziedziny edukacji) i utrudnia naukę przedmiotów pokrewnych.
3a. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 3b. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.
4. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
4a Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w przypadku oceniania bieżącego i klasyfikacji śródrocznej dopuszcza się obok ocen opisowych oceny w stopniach według skali określonej w § 31, ust.2.
5. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego na koniec pierwszego semestru.
6. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
1) wzorowe,
2) bardzo dobre,
3) dobre,
4) poprawne,
5) nieodpowiednie,
6) naganne.
6a. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w § 31, ust.6b.
Strona 16 z 31
6b. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2) postępowanie zgodne z doborem społeczności szkolnej,
3) dbałość o honor i tradycje ośrodka/szkoły
4) dbałość o piękno mowy ojczystej,
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
6) godne, kulturalne zachowanie się w ośrodku/szkole i poza nią,
7) okazywanie szacunku innym osobom.
6c. Tryb i procedura ustalania oceny zachowania.
1) uchylony
2) Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając:
a) samoocenę ucznia, b) opinię uczniów danej klasy c) opinię wychowawcy grupy oraz informacje o uczniu uzyskane od innych nauczycieli i pracowników szkoły 6d. Kryteria ocen zachowania.
1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
a) Jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole i środowisku,
b) Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą,
c) Jest pilny i sumienny w pełnieniu powierzonych mu obowiązków,
d) Dąży do rozwijania swoich zainteresowań, reprezentuje szkołę w konkursach, olimpiadach, zawodach itp.
e) Systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione, spóźnia się jedynie sporadycznie (z ważnych przyczyn losowych),
f) Pomaga kolegom w rozwiązywaniu ich problemów i w nauce,
g) Okazuje szacunek innym osobom niezależnie od ich wieku, statusu społecznego i pełnionych funkcji,
h) Przejawia własną inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
i) Stwarza atmosferę wzajemnej życzliwości wśród kolegów
j) Godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, dba o jej honor i tradycje,
k) Bierze aktywny udział w uroczystościach szkolnych,
l) Reaguje na przejawy agresji, nietolerancji, wandalizmu i innych negatywnych zachowań,
m) Zawsze jest regulaminowo ubrany.
Ponadto uczeń gimnazjum: wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.
2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) Szanuje mienie osobiste, szkolne i społeczne,
b) Nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne, nie wagaruje,
c) Sumiennie wykonuje obowiązki szkolne,
d) Stara się zdobyć dobre oceny i być aktywnym zgodnie z możliwościami,
e) Bierze czynny udział w przygotowaniu imprez klasowych, uczestniczy w uroczystościach szkolnych
f) Jego kultura nie budzi zastrzeżeń,
g) Nie używa wulgarnego słownictwa,
h) Nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek,
i) Okazuje szacunek dla symboli narodowych i tradycji,
Strona 17 z 31
j) Przestrzega zarządzeń i regulaminów obowiązujących w szkole,
k) Dba o zdrowie i wygląd własny i swojego otoczenia,
l) Ma pozytywny stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów oraz właściwie zachowuje się poza szkołą,
m) Dba o dobre imię szkoły, reprezentuje ją w konkursach, olimpiadach, zawodach.
Ponadto uczeń gimnazjum: był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością.
3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) Nie sprawia kłopotów wychowawczych i wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych,
b) Przestrzega postanowień regulaminów i zarządzeń obowiązujących w szkole,
c) Pracuje w szkole na miarę swoich możliwości i warunków, jest systematyczny w nauce,
d) Dba o zdrowie oraz wygląd własny i swojego otoczenia,
e) Nie używa wulgarnego słownictwa, nie ulega nałogom,
f) Dba o rzeczy własne i szkolne, szanuje własność prywatną,
g) Ma pozytywny stosunek do nauczycieli (reaguje na ich uwagi), pracowników szkoły i kolegów oraz właściwie zachowuje się poza szkołą,
h) Nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek,
i) Nie spóźnia się na lekcje i nie wagaruje,
j) Nie akceptuje przejawów wandalizmu, agresji i nietolerancji,
k) Jest aktywny w życiu klasy.
Ponadto uczeń gimnazjum: współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania.
4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
a) Zdarzają mu się sporadycznie spóźnienia oraz nieusprawiedliwione nieobecności ,
b) Nie uczestniczy w zajściach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu innych,
c) Biernie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, nie zawsze odrabia zadania domowe, nie wykorzystuje swoich możliwości, aby uzyskać pozytywne oceny,
d) Sporadycznie zdarza mu się zniszczyć rzeczy własne i innych oraz mienie szkoły (są to jedynie drobne wykroczenia), szkodę zawsze rekompensuje,
e) Nie łamie regulaminu szkoły, m.in. nie pali papierosów na terenie szkoły, zmienia obuwie, uczęszcza w obowiązującym stroju,
f) Sporadycznie zdarza mu się być niegrzecznym, ale reaguje na zwracaną uwagę, przestrzega ogólnie przyjętych zasad kultury,
g) Niechętnie angażuje się do pracy na rzecz klasy i szkoły.
Ponadto uczeń gimnazjum: współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.
5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
a) Posiada negatywny stosunek do obowiązków szkolnych,
b) Ma zły wpływ na środowisko szkolne,
c) Celowo opuszcza zajęcia, często się spóźnia,
d) Z premedytacją, złośliwie, dezorganizuje pracę na lekcji uniemożliwiając jej prowadzenie,
e) Jest agresywny wobec koleżanek i kolegów,
f) Nie dba o kulturę języka, kłamie,
g) Ulega nałogom, namawia do nich innych,
h) Nie przestrzega norm kulturalnego zachowania, jest nietaktowny i niegrzeczny wobec pracowników szkoły, kolegów i osób starszych,
i) Otrzymuje liczne upomnienia i nagany, nie wykazuje chęci poprawy,
j) Samowolnie opuszcza teren szkoły lub grupę wycieczkowa,
Strona 18 z 31
k) Powoduje sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu innych (bójki, petardy, itp.),
l) Świadomie niszczy rzeczy własne, innych i mienie szkoły,
m) Do szkoły chodzi niestosownie ubrany – np. brak ubrania ochronnego na zajęciach praktycznych, jaskrawy makijaż.
n) Narusza zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne.
Ponadto uczeń gimnazjum: mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji zadań przez innych członków zespołu.
6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
a) demonstruje aroganckie, wulgarne i agresywne zachowanie w szkole i poza nią,
b) narusza nietykalność cielesną oraz godność osobistą innych uczniów bądź pracowników szkoły,
c) wchodzi w konflikt z prawem – kradzieże, pobicia, włamania, szantaże, usiłowania przekupstwa, zastraszanie, wymuszanie pieniędzy, fałszowanie dokumentów i sprawdzianów, podrabianie podpisów, dopisywanie lub zmienianie ocen,
d) spożywa alkohol, zażywa narkotyki, pali na terenie szkoły,
nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych. Ponadto uczeń gimnazjum: nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego.
7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych,
7a. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nie ukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,
8. Cykl kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, którego zasady przeprowadzenia regulują odrębne przepisy.
§ 31a
1. Na początku roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
2) Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
3) Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) Warunkach i trybie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
3) Skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2a. Informacje, o których mowa w ust.1 i 2, przekazują odpowiednio nauczyciele/wychowawcy:
Strona 19 z 31
1) uczniom na zajęciach edukacyjnych (godzinach wychowawczych) w miesiącu wrześniu w formie ustnej, 2) rodzicom (prawnym opiekunom) podczas pierwszego w roku szkolnym zebrania rodziców w formie ustnej.
3. Zbiór kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów i zachowania znajduje się w bibliotece Ośrodka.
4. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
5. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 31 a, ust.1 pkt.1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, 2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, 3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, 4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających,
6. Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają odrębne przepisy.
7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
§ 31b 1. Dyrektor Ośrodka zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.
2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
3. Dyrektor Ośrodka zwalnia ucznia zasadniczej szkoły zawodowej z realizacji zajęć nauki jazdy na kierunku mechanik pojazdów samochodowych, dla którego podstawa kształcenia przewiduje naukę jazdy pojazdem silnikowym, który przedłoży prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
Strona 20 z 31
4. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym na podstawie § 31b, ust.3, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony”, a także numer i kategorię posiadanego przez ucznia prawa jazdy oraz datę wydania uprawnienia.
5. Dyrektor Ośrodka zwalnia ucznia zasadniczej szkoły zawodowej z realizacji zajęć nauki jazdy na kierunku mechanik pojazdów samochodowych, dla którego podstawa kształcenia przewiduje naukę jazdy pojazdem silnikowym który nie uzyskał stosownego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do kierowania pojazdami, jak również ucznia który nie uzyskał pozytywnego wyniku z wewnętrznego egzaminu teoretycznego i w ocenie nauczyciela realizującego zajęcia „Przygotowanie do kierowania pojazdami” nie jest w stanie opanować przepisów ruchu drogowego w zakresie niezbędnym do praktycznej nauki jazdy.
6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym na podstawie § 31b, ust.5, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony”, i podaje podstawę zwolnienia.
§ 31c
1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania- wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
2. Nauczyciel przedmiotu wystawia ocenę klasyfikacyjną na podstawie wszystkich ocen cząstkowych (minimum trzy), biorąc pod uwagę stopień postępów w nauce i rokowania na przyszłość.
3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala nauczyciel zajęć praktycznych.
4. Zasady klasyfikacji śródrocznej i rocznej uczniów w tym uczniów z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym określają przepisy rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
5. O przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych oraz przewidywanej rocznej ocenie zachowania nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia i wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
6. Informacje o których mowa w ust. 5 przekazywane są uczniom podczas zajęć lekcyjnych natomiast rodzicom (prawnym opiekunom) bezpośrednio podczas spotkań, telefonicznie bądź w postaci informacji pisemnej między innymi zawartej w dzienniczku ucznia lub zeszycie przedmiotowym.
7. W celu poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) o bieżących ocenach i postępach ucznia rada pedagogiczna ustala harmonogram spotkań z rodzicami na dany rok szkolny. Podczas spotkań rodzice (prawni opiekunowie) mogą, na swoją prośbę, otrzymać do wglądu
Strona 21 z 31
sprawdzone i ocenione prace pisemne uczniów. Na prośbę rodziców nauczyciel wystawiający ocenę powinien ją uzasadnić.
8. Przewiduje się minimum 3 spotkania z rodzicami w roku szkolnym. W razie potrzeby wychowawca może zwiększyć ilość spotkań.
§ 31d 1. Nauczyciel używa różnorodnych technik sprawdzania osiągnięć szkolnych, aby stworzyć warunki do pokazania przez wszystkich uczniów ich mocnych stron. Ocena szkolna powinna odzwierciedlać możliwości i wysiłek ucznia.
2. Ocenianie ma charakter ciągły, a oceny bieżące wystawiane są systematycznie, tzn. równomiernie rozłożone na cały okres nauki.
3. Podstawę oceniania stanowią
1) wypowiedzi ustne,
2) aktywność na lekcji,
3) prace pisemne (w zależności od specyfiki przedmiotu nauczania)
4) prace domowe
4. Ocenianie bieżące obejmuje:
1) Odpowiedzi ustne z materiału bieżącego obejmującego jedno hasło programowe,
2) Aktywność na lekcji oceniana za pomocą stopni bądź w systemie punktowym uzgodnionym przez nauczyciela przedmiotu z uczniami,
3) Kartkówki z bieżącego materiału obejmującego jedno hasło programowe (może to być jedna lub kilka ostatnich lekcji) nie wymagają wcześniejszych zapowiedzi i są traktowane jako pisemne odpowiedzi uczniów,
4) Sprawdziany obejmujące większa partię materiału, najczęściej dział programowy lub jego część.
5) Prace domowe- sprawdzane zgodnie z ustaleniami nauczyciela przedmiotu z uczniami,
6) Udział w konkursach, zawodach sportowych, olimpiadach szkolnych oraz pozaszkolnych – ocenia się według ustalonych kryteriów,
7) Prace grupowe i projektowe, prace uczniów wynikające z indywidualnych zainteresowań.
5. Sprawdziany nauczyciel zapowiada nie później niż tydzień przed przewidywanym terminem
6. Sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli uczeń nie przystąpił do sprawdzianu z całą klasą, powinien to uczynić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Wyznaczając termin sprawdzianu nauczyciel powinien uwzględnić okres nieobecności ucznia na zajęciach. Gdy uczeń celowo unika lub odmawia pisania sprawdzianu, dostaje ocenę niedostateczną.
7. W ciągu tygodnia uczeń może pisać najwyżej dwa sprawdziany nie więcej niż jeden dziennie.
8. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia i oceny sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni.
Strona 22 z 31
9. Egzaminy próbne są informacją o stanie wiedzy dla ucznia, jego rodziców i nauczyciela. Ilość uzyskanych z poszczególnych przedmiotów punktów nauczyciel może przeliczyć na oceny, ale nie wpisuje ich do dziennika.
10. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
§31e
1. Uczeń ma prawo ubiegać się u nauczyciela przedmiotu o sprawdzenie poziomu wiadomości z zajęć edukacyjnych, w celu uzyskania wyższej, niż przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej jeżeli:
1) Przewidywana niższa od oczekiwanej ocena jest wynikiem długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności ucznia w szkole. 2) Uczeń przedstawi inne udokumentowane przyczyny które jego zdaniem w istotny sposób uniemożliwiły wykazanie faktycznego poziomu jego wiedzy.
2. Nauczyciel określa formy i termin sprawdzenia rzeczywistego poziomu wiedzy ucznia spełniającego kryteria określone w §31e, ust. 1 pkt 1 lub 2.
3. O podwyższeniu lub utrzymaniu oceny decyduje nauczyciel przedmiotu. 4. Uczeń ma prawo ubiegać się o ustalenie wyższej niż przewidywana oceny zachowania jeżeli: 1) Usprawiedliwi nieobecności będące przyczyną niższej oceny zachowania a wcześniejsze przedstawienie usprawiedliwienia było niemożliwe, 2) Przedstawi i udokumentuje fakty wskazujące na spełnienie kryteriów wyższej oceny zachowania których wcześniej nie był w stanie przedstawić. 3) Przedstawi stosowne dokumenty stwierdzające zaburzenia lub odchylenia rozwojowe których wpływu nie uwzględniono przy wystawianiu oceny zachowania,
5. O podwyższeniu lub utrzymaniu oceny decyduje wychowawca.
§31f
1.Uczeń może być nie klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2.Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3.Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
a) realizujący indywidualny program lub tok nauki,
b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
Strona 23 z 31
5. Wniosek o którym mowa §31f, ust 3 składa na piśmie uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) do Dyrektora Ośrodka przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
6. Dyrektor Ośrodka ustala termin egzaminu po konsultacji z nauczycielem przedmiotu, uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
7. Egzaminy klasyfikacyjne śródroczne powinny się odbyć najpóźniej do końca marca danego roku szkolnego.
8. Roczne egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
9. Dla ucznia zasadniczej szkoły zawodowej nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.
10.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,niesklasyfikowany”.
11. Zasady i tryb powoływania komisji oraz przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych określa rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
§31g
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Ośrodka, jeżeli uznają, ze roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po ukończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
2. W przypadku oceny rocznej z przedmiotu, którego realizacja w danym roku szkolnym kończy się po pierwszym semestrze nauki, zastrzeżenia, o których mowa w §31g, pkt. 1, mogą być zgłaszane do 7 dni po ukończeniu pierwszego semestru.
3. Tryb postępowania w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa określa rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
Strona 24 z 31
5. Zasady i tryb powoływania komisji i przeprowadzania egzaminów poprawkowych określa rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
6. Kryteria otrzymania promocji oraz ukończenia poszczególnych typów szkół określa rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
Rozdział VII
Wychowankowie Ośrodka/uczniowie § 32 uchylony § 33
1. Do Ośrodka może być przyjęty wychowanek posiadający orzeczenie poradni psychologiczno pedagogicznej, kwalifikujące go do odpowiedniego typu szkoły specjalnej oraz skierowanie organu prowadzącego.
2. Dzieci i młodzież przyjmuje się do ośrodka na rok szkolny, etap edukacyjny lub okres nauki w szkole, wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
§ 34 uchylony § 34a 1. Prawa i obowiązki wychowanków, rodzaje nagród i kar, zasady i tryb przyznawania nagród i nakładania kar dotyczą również uczniów szkół wchodzących w skład Ośrodka nie będących wychowankami Ośrodka. § 35
1. Wychowanek Ośrodka/uczeń ma prawo do:
1) informacji na temat zakresu wymagań nauczania,
2) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania,
3) korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności,
4) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny umysłowej,
5) poszanowania swej godności,
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
7) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego innych osób
8) uchylony
9) życzliwego, podmiotowego traktowania,
10) nietykalności osobistej,
Strona 25 z 31
11) bezpiecznych warunków pobytu w Ośrodku/szkole,
12) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem
13) reprezentowania Ośrodka/szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.
2. Wychowanek/uczeń ma obowiązek:
1) podczas uroczystości w Ośrodku/szkole posiadać strój galowy (biała lub jasna bluzka, koszula, ciemne spodnie lub ciemna spódnica),
2) uchylony
3) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Ośrodku/szkole,
4) zmieniać obuwie przy wejściu do Ośrodka/szkoły,
5) wystrzegać się szkodliwych nałogów,
6) naprawić wyrządzone szkody materialne,
7) przestrzegać zasad kultury współżycia,
8) dbać o honor i tradycję Ośrodka/szkoły,
9) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Ośrodka, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego i Samorządu Wychowanków,
10) zachować w sprawach spornych określony tryb postępowania, o ile brak możliwości polubownego rozwiązania problemu,
11) przestrzegać przepisy i zasady bezpieczeństwa i przeciwpożarowe,
12) brać odpowiedzialność za swoje postępowanie na terenie Ośrodka/szkoły,
13) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, przygotowywać się do nich oraz właściwie zachowywać w ich trakcie,
14) brać odpowiedzialność za posiadane wartościowe przedmioty (zegarki, kolczyki, łańcuszki, telefony, radiomagnetofony, sprzęt elektroniczny, itp.),
15) uchylony,
16) dostarczyć w ciągu dwóch tygodni pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności na zajęciach lekcyjnych (warsztatowych),
17) uchylony
3. W ośrodku obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas lekcji i zajęć.
4. Wychowanek Ośrodka/uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
1) rzetelną naukę i pracę na rzecz Ośrodka/szkoły,
2) wzorową postawę,
3) wybitne osiągnięcia,
4) dzielność i odwagę.
5. Uchylony
6. Ustala się następujące rodzaje nagród dla wychowanków Ośrodka/uczniów:
1) pochwała wychowawcy grupy/klasy
2) pochwała Dyrektora Ośrodka
3) dyplom,
4) list gratulacyjny do rodziców lub opiekunów wychowanka/ucznia
5) bezpłatna wycieczka dla wyróżniających się wychowanków/uczniów
6) nagrody rzeczowe
7. Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców Ośrodka.
Strona 26 z 31
8. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.
9. Ustala się następujące rodzaje kar:
1) uchylony
2) ustne udzielenie upomnienia przez wychowawcę klasy lub grupy,
3) pisemne udzielenie upomnienia przez wychowawcę klasy lub grupy,
4) ustne udzielenie upomnienia przez dyrektora lub wicedyrektora,
5) pisemne udzielenie upomnienia przez dyrektora lub wicedyrektora i wpisanie jej do akt – dokumentów wychowanka,
6) pozbawienie wykonywania funkcji w samorządzie klasowym, samorządzie szkolnym lub samorządzie wychowanków,
7) pozbawienie możliwości udziału w imprezach rozrywkowych,
8) przeniesienie do innej grupy lub klasy
9) nagana Dyrektora Ośrodka.
9a. Od każdej wymierzonej kary wychowanek/uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się Dyrektora Ośrodka w terminie siedmiu dni. 9b. Stosuje się gradację kar, a w szczególnie drastycznych przypadkach kary mogą być zastosowane z pominięciem gradacji.
10. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, Dyrektor Ośrodka może skreślić ucznia nie objętego obowiązkiem szkolnym, z listy uczniów, gdy:
1) ciągła nieobecność nieusprawiedliwiona ucznia przekracza dwa tygodnie a działania podjęte przez wychowawcę nie przynoszą pozytywnych rezultatów, lub powtarzają się kilkudniowe nieobecności nieusprawiedliwione a działania podjęte przez wychowawcę nie przynoszą pozytywnych rezultatów,
2) uchylony
3) dopuszcza się kradzieży, pobicia, innych czynów karalnych lub zachowań świadczących o demoralizacji sprawcy,
4) wchodzi w kolizję z prawem,
5) demoralizuje innych uczniów (m.in. piciem alkoholu i używaniem narkotyków, itp.),
6) posiada wyrok skazujący wydany przez sąd,
7) przebywa w zakładzie karnym,
8) permanentnie narusza postanowienia statutu Ośrodka,
9) dopuszcza się innych czynów o szczególnej szkodliwości społecznej.
10a. Skreślenie z listy uczniów jest równoznaczne ze skreśleniem z listy wychowanków Ośrodka.
11.Uchylony
12. Na wniosek Dyrektora Ośrodka, w przypadkach określonych w § 35, ust. 10, uczeń objęty obowiązkiem szkolnym może być przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.
§ 36 uchylony
Strona 27 z 31
§ 37 W przypadku naruszenia praw wychowanka przez pracowników Ośrodka, wychowanek ma prawo do złożenia skargi:
1) do wychowawcy,
2) do Rzecznika Praw Ucznia,
3) do przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego lub Samorządu Wychowanków,
4) do Dyrektora Ośrodka,
5) do Wizytatora ds. przestrzegania praw ucznia przy Kuratorium Oświaty,
6) do Rzecznika Praw Dziecka.
Rozdział VIII
Nauczyciele i inni pracownicy Ośrodka § 38
1. W Ośrodku zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.
3. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza bezpośredni przełożony i zatwierdza Dyrektor Ośrodka.
§ 39
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą; jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.
2. Nauczyciel jest zobowiązany:
1) Przedstawić przedmiotowy plan pracy:
a) do końca sierpnia na miesiąc wrzesień
b) do końca września na cały rok szkolny
2) przedstawić plany pracy kół zainteresowań, organizacji, zespołów przedmiotowych, komisji itp. w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego,
3) kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
4) uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy,
5) przestrzegać przepisów statutowych,
6) zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,
7) usuwać drobne usterki, względnie zgłaszać Dyrektorowi Ośrodka ich występowanie,
8) uchylony
9) używać tylko sprawnego sprzętu, szczególnie w sali gimnastycznej i na boiskach sportowych
10) pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem,
11) na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów,
12) przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
13) dbać o poprawność językową uczniów,
14) stosować zasady oceniania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
15) podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne,
16) służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,
Strona 28 z 31
17) wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt,
18) aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
19) wspomagać rozwój psychofizyczny wychowanków/uczniów poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych,
20) wychowywać i nauczać powierzonych mu wychowanków/uczniów w oparciu o znajomość rodzaju i stopnia upośledzenia oraz stanu zdrowia każdego z nich,
21) uwzględniać w działalności dydaktyczno – wychowawczej wyniki badań medyczno– psychologicznych,
22) organizować samodzielną pracę wychowanków/uczniów oraz systematycznie ją kontrolować i oceniać,
23) poznawać i rozwijać uzdolnienia i zainteresowania wychowanków/uczniów,
24) utrzymywać kontakt i współdziałać z rodzicami (opiekunami prawnymi) w wychowaniu wychowanków/uczniów i w uzyskaniu przez nich maksymalnego stopnia rozwoju.
3. Nauczyciela zajęć praktycznych ponadto, co zostało zawarte w § 39, ust. 1 i 2 obowiązuje:
1) należyte i terminowe przygotowanie do pracy urządzeń i stanowisk pracy,
2) rozwijanie wśród wychowanków inicjatywy oraz myślenia technicznego, estetycznego i ekonomicznego,
3) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w warsztatach szkolnych oraz mobilizowanie wychowanków do przestrzegania tych zasad,
4) czuwanie nad starannym obchodzeniem się wychowanków z urządzeniami i narzędziami oraz nad oszczędnym zużyciem materiałów,
5) zapewnienie należytej konserwacji maszyn, urządzeń i narzędzi,
4. Wychowawca grupy zobowiązany jest do organizowania i prowadzenia pracy wychowawczej, opiekuńczej i rewalidacyjnej w powierzonej mu grupie wychowanków, a w szczególności ma obowiązek:
1) uczyć wychowanków samodzielnej pracy w zakresie przygotowania do zajęć szkolnych, posługiwania się podręcznikami i przyborami szkolnymi, samoobsługi i prawidłowego współżycia społecznego,
2) zapewnić bezpieczeństwo, higienę i zdrowie powierzonym wychowankom,
3) przekonywać wychowanków do stałej troski o czystość odzieży, bielizny, obuwia oraz utrzymania na odpowiednim poziomie stanu estetycznego pomieszczeń grupy, internatu i otoczenia jak również do poszanowania mienia wspólnego,
4) prowadzić obserwację wychowanków, konsultować swe spostrzeżenia z psychologiem, pedagogiem, nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków.
5. Za bezpieczeństwo wychowanków/uczniów odpowiadają nauczyciele i wychowawcy:
Dyżury międzylekcyjne pełnią wszyscy pracownicy pedagogiczni z wyjątkiem kobiet w ciąży po przedłożeniu stosownego zaświadczenia. Dyżury nauczycieli w szkole odbywają się na każdej przerwie wg sporządzonego harmonogramu. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela, przyjmuje również jego dyżur. Jeśli ma w tym czasie własny dyżur, wicedyrektor ds. dydaktycznych wyznacza innego nauczyciela. Dyżury pełni się:
1) w czasie lekcji – nauczyciel prowadzący zajęcia,
2) w czasie przerwy – nauczyciel dyżurujący:
3) w czasie imprez szkolnych – opiekunowie samorządu, nauczyciele, wychowawcy,
4) w czasie wycieczek poza Ośrodek – nauczyciel, wychowawca, kierownik wycieczki i opiekun,
Strona 29 z 31
5) w czasie pobytu w internacie – wychowawca,
6) w nocy - wychowawca pełniący dyżur nocny,
7) w czasie zajęć praktycznych – nauczyciel zajęć praktycznych
5a. Obowiązki nauczyciela dyżurującego:
1. nauczyciel ma obowiązek dbania o bezpieczeństwo młodzieży w rejonie dyżurowania,
2. nauczyciel rozpoczyna dyżur natychmiast po dzwonku na przerwę i kończy po dzwonku na lekcję,
3. nauczyciel zawiadamia dyrekcję o zauważonym zagrożeniu,
4. nauczyciel natychmiast zgłasza dyrekcji fakt zaistnienia wypadku i podejmuje działania w celu udzielenia pierwszej pomocy
6. Obowiązki psychologa Ośrodka określają odrębne przepisy.
Do jego zadań w szczególności należy:
1) określenie stopnia i profilu rozwoju psychofizycznego wychowanków i wskazanie właściwego kierunku rewalidacji,
2) prowadzenie zajęć terapeutycznych z wychowankami,
3) w miarę potrzeby i możliwości udzielanie pomocy doradczej nauczycielom, rodzicom (opiekunom prawnym) wychowanka/ucznia.
7. Obowiązki pedagoga Ośrodka określają odrębne przepisy.
Do jego zadań w szczególności należy:
1) poznawanie środowiska rodzinnego i wychowawczego wychowanków w porozumieniu z wychowawcami grup wychowawczych w internacie i wychowawcami klas, występowanie o udzielanie pomocy materialnej wychowankom/uczniom,
2) wspomaganie w rozwiązywaniu trudności wychowawczych oraz konfliktów w relacjach uczeń- uczeń, uczeń- nauczyciel, rodzic- nauczyciel,
3) koordynowanie – wspólnie z psychologiem Ośrodka – oddziaływań w zakresie profilaktyki.
8. Wychowawca klasy sprawuje opiekę wychowawczą nad wychowankami/uczniami, a w szczególności do jego zadań należy: 1) tworzenie warunków wspomagających rozwój wychowanka/ucznia, 2) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie, 3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka/ucznia, 4) zdiagnozowanie warunków życia i nauki swoich wychowanków/uczniów, 5) utrzymywanie systematycznych i częstych kontaktów z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych, 6) współpraca z rodzicami, włączanie ich do rozwiązywania problemów wychowawczych, 7) współpraca z pedagogiem i psychologiem Ośrodka, 8) śledzenie postępów w nauce swoich wychowanków/uczniów 9) dbanie o systematyczne uczęszczanie wychowanków/uczniów na zajęcia 10) udzielanie porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu, 11) kształtowanie właściwych stosunków pomiędzy wychowankami/uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej, 12) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami i opiekunami w sprawach postępów w nauce i zachowaniu się ucznia,
Strona 30 z 31
13) na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej powiadomienie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych rocznych ocenach zachowania 14) organizowanie i uczestniczenie w zebraniach z rodzicami, 15) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy dydaktyczno – wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne), 16) organizowanie pracy klasowych zespołów nauczycielskich. 17) organizowanie pracy zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, § 40
1. Nauczyciele uczący w danej klasie tworzą klasowy zespół nauczycielski.
2. Pracą zespołu klasowego kieruje wychowawca klasy jako przewodniczący zespołu.
3. Do zadań zespołu należy m.in.:
1) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,
2) uchylony
3) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć,
4) stymulowanie rozwoju uczniów,
5) opiniowanie przygotowywanych w szkole własnych programów nauczania,
6) doskonalenie warsztatu pracy członków zespołu poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,
7) opiniowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia i zgłaszanie wniosku do Dyrektora Ośrodka o przedłużeniu okresu nauki danego ucznia.
4. Spośród nauczycieli mogą być powoływane komisje i zespoły zadaniowe.
5. uchylony
6. uchylony.
7. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, nauczycielskie i przedmiotowe.
8. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Ośrodka
9. uchylony.
Rozdział IX Postanowienia końcowe § 41
1. Ośrodek używa pieczęci o wzorze zgodnym z obowiązującymi przepisami.
2. Szkoły wchodzące w skład Ośrodka używają odrębnych pieczęci urzędowych, o wzorze zgodnym z obowiązującymi przepisami.
§ 42 uchylony
Strona 31 z 31
§ 43 Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z obowiązującymi przepisami. § 44 Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami. § 45
1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie Ośrodka jest Rada Pedagogiczna.
2. Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały.
Powyższy statut zawiera zmiany uchwalone:
1) Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 31/2007/2008 z dnia 28.sierpnia 2008 r.
2) Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 2/2009/2010 z dnia 20 listopada 2009 r.
3) Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 9/2010/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
4) Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 3/2011/2012 z dnia 29 listopada 2011 r.

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Statut Ośrodka

Data utworzenia

2012-11-19

Załączniki

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Artur Jarski

Rejestr zmian dokumentu

  • [2012-11-22] Edycja dokumentu przez Admin
  • [2012-11-22] Dodanie załącznika statut-sosw.pdf przez Admin
  • [2012-11-19] Utworzenie dokumentu przez Admin
  • [2012-11-19] Edycja dokumentu przez Admin
  • [2012-11-19] Utworzenie dokumentu przez Admin

Pokaż wszystkie zmiany

Dokument wyświetlono

535 razy